• Ooa-boek van het jaar 2016 - Trauma in organisaties

  — 17/05/2017

  Gisteren werd Philippe Bailleur met 'Trauma in organisaties' Ooa-boek van het jaar 2016. Tijdens het Ooa-Lentecongres volgde ik de workshop over trauma in organisaties ...hoe kan je systeemtrauma snel op het spoor komen, aanpakken en voorkomen? Onder het motto: 'In het heden stilstaan bij een trauma, werkt helend voor het verleden en biedt perspectieven voor de toekomst'.
  Tjip de Jong werd met zijn boek 'Verslaafd aan organiseren' genomineerd voor Ooa-boek van het jaar 2016. Bij hem volgde ik in Amsterdam bij hem een workshop. Zijn constatering is dat organisaties verslaafd zijn aan zinloze routines. Hij onderkent er 8: visieverslaving, macht-, probleem-, functie-, tijd-, opstapel-, verantwoordings- en verworven-rechten-verslaving! Aangezien een organisatie een vijandig systeem is, hebben we te balanceren tussen autonomie, sociale verbondenheid, fitheid en reflectie!

 • Veranderbereidheid = weerstand begrijpen

  — 05/11/2016

  In het concept ‘veranderbereid’ zit reeds opgesloten dat veranderen een ingewikkelde zaak kan zijn voor mensen. Immers, zou veranderen ‘gewoon’ zijn, dan is de bereidheids-vraag een non-vraag en zouden werknemers met enthousiasme veranderingen als kans omarmen. Maar aangezien mensen in een gegeven context moeite kunnen hebben met een veranderproces hebben vele auteurs zich met veranderbereidheid bezig gehouden.

  Aanvankelijk ging de nieuwsgierigheid uit naar ‘weerstand’: wat maakt dan mensen een ander perceptie hebben van een verandering en zich er, al dan niet openlijk, tegen verzette? Daarbij was een basisveronderstelling dat de weerstand doorbroken moet worden en dat het ‘gelijk’ lag bij de partij die achter de verandering staat (Koster & Mars, 1998).
  De eerste opgetekende vorm van weerstand tegen verandering in het bedrijfsleven dateert uit 1811, toen in Nottinghamshire arbeiders machines vernielden vanwege hun boosheid over de ontstane werkloosheid door de telkens maar verder gaande mechanisatie (Bruckham, 2008). In de eerste helft van de vorige eeuw, tijdens het industriële denken, werd weerstand als managementprobleem benaderd in de context van voortdurende productiviteitsverbetering en geplande verandering. Na de tweede wereldoorlog zijn gaandeweg andere invalshoeken aan het licht gekomen.

  Weerstand is ondermeer te duiden vanuit een politieke, sociale, psychologische en organisationele invalshoek:
  - Politiek: Weerstand kan ontstaan vanwege de verandering in machtsbalans tussen groepen (Metselaar, 1997);
  - Sociaal: Weerstand kan ontstaan tijdens de interactie tussen mensen en botsing tussen groepsnormen en houdingen; de sociale relaties zijn bepalend voor de mate van verzet tegen verandering (Metselaar, 1997). Daarnaast is de mate van persoonlijke self efficacy en verwachting van de uitkomst van een leerproces of verandering sociaal-cultuur bepaald (McInerney, 2008);
  - Psychologisch: Informatie wordt niet neutraal verwerkt, maar gekoppeld aan emoties en zo creëert ieder zijn eigen interpretatie van de werkelijkheid. Deze verschillende werkelijkheden leiden haast automatisch tot botsingen (Vink, 2012). Een belangrijke aanjager is het verstoren van de balans tussen stabiliteit en verandering en de gevolgen hiervan voor de status qua en werkrollen (Metselaar, 1997) en dit heeft als stressor directe impact op gezondheid en werkbeleving (Bruckman 2008). Ook kunnen persoonskenmerken bepalend zijn voor de weerstand die mensen vertonen, zoals: de behoefte aan routine, denken vanuit een korte termijn blik en cognitieve rigiditeit (Oreg in Metselaar, Cozijnsen, & Delft, 2011);
  - Organisationeel: Er ontstaat weerstand indien de organisatie niet zorgdraagt voor voldoende informatie, materieel of personeel om veranderingen te laten slagen. Ook kan er verzet ontstaan, indien de relevante stakeholders niet worden uitgenodigd in de veranderaanpak, hun eigenaarschap wordt afgenomen (Bennebroek Gravenhorst & Veld, 2004).

 • Recensie 'Co-creatie ... 13 mythes ontkracht'

  — 05/03/2016

  Vakblad Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)
  Editie 2016: maart

  Cocreatie is … 13 mythen ontkracht is geschreven door de Vlaamse auteurs Hans Begeer en Lesley Vanleke. Het is een compacte inleiding in de wereld van cocreatie, voorzien van fraaie cartoons en overzichtelijke tabellen en leest vlot weg op een zondagmiddag.
  Het 1e hoofdstuk is een inleiding in cocreatie, de 6 principes erachter en de conceptuele kaders. In het 2e hoofdstuk, het hart van het boek, bespreken de auteurs 13 tegenwerpingen welke kernachtig van tafel worden geveegd. In hoofdstuk 3 gaat men in op de praktische implicaties rondom cocreatie onder het motto ‘al lopende, baant men paden’. Het 4e hoofdstuk is een samenvatting. De lezer wordt tenslotte verrast met een bijlage waarin de werkwijze van enkele large scale interventiemethoden, zoals het World Cafe en Open Space, wordt uitgelegd.
  De gekozen definitie van cocreatie is die van “een bijeenkomst waarin alle deelnemers vanuit een gezamenlijke opgave en ieder met een eigen belang, invloed heeft op het proces en het resultaat ervan”. De kaders die Begeer en Vanleke koppelen aan cocreatie, zijn die van het systeemperspectief, de zelfdeterminatietheorie en de open dialoog. De schrijvers wijden genoeg woorden aan de theoretische achtergrond om beginnende lezers nieuwsgierig te maken, zonder af te schrikken. Af en toe verliezen ze zich in over-enthousiasme over de methodiek of de tijdsgeest, het bewustzijns stadium waarin we nu leven. Het getuigt van eerlijkheid indien een schrijver de voortdurende innovatie van ideeën onderkent en realistisch is over de houdbaarheid van huidige inzichten. Niettemin, met de kennis-van-nu zien we dat er grote kracht zit in holistische invalshoeken en participatieve benaderingen.
  De kern van het boek is de behandeling van 13 tegenwerpingen, zoals: het is tijdverlies, het haalt leiderschap onderuit, het is een wondermiddel. Of dit dé belangrijkste bezwaren zijn, weet ik niet. Maar de weerlegging van de auteurs zijn uitermate geschikt om ter voorbereiding te lezen door bijvoorbeeld de leden van de Planningsgroep, het comité dat de cocreatie-bijeenkomst voorbereid. Ook levert het boek procesbegeleiders een aantal duidelijke argumenten, erg handig als je in gesprek bent om beslissers ‘mee’ te krijgen. Behulpzaam, in dit verband, is het rekenvoorbeeld wordt voorderekend hoeveel lager de kosten van cocreatie zijn.
  Samenvattend, dit boek heeft meerwaarde als laagdrempelige inleiding op cocreatie. En voor wie meer wil lezen: De schrijvers bieden een uitgebreide, actuele bibliografie.
  Bart Slikkerveer, organisatiecoach

 • Recensie 'Werken aan samenwerking. Naar effectieve organisatie met Enterprise Engineering'

  — 08/12/2015

  Vakblad Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)
  Editie 2015 - december

  Werken aan samenwerking is door het handzame formaat een prima inleiding in de wereld van de Enterprise Engineering. In acht hoofdstukken beschrijft Theo Janssen het blikveld van Enterprise Enginering (EE) met een eigen paradigma van kijken naar organisaties. Hij schrijft een hoofdstuk over de toepassingsgebieden, zoals bij fusies en outsourcing en beschrijft zes uitgebreide casussen. Jansen bespreekt tenslotte ook de raakvlakken met andere thema’s dan de bedrijfskunde, zoals de relatie met bedrijfscultuur, RACI-model, en Lean. Janssen richt zich op de professionals, door een praktische beschrijving van de aanpak van EE. Het werk is geschikt als inleiding en eerste kennismaking.
  Een manco is het ontbreken van een uitgebreide, internationale literatuurlijst. Janssen verwijst voor de wetenschappelijke onderbouwing en methodische aanpak naar Enterprise Ontology, van Jan Dietz.
  EE is ondermeer gebouwd op de inzichten van het systeemdenken en de idee dat de organisatie een sociaal systeem is, waarvan je de manieren van communiceren kunt onderzoeken. Dit in tegenstelling tot de traditionele organisatiekunde, waarbij de organisatie wordt ontleed door vooral de processen te beschrijven.
  Het paradigma van EE is dat de patronen van samenwerking tussen mensen het meest wezenlijke onderdeel zijn van een organisatie. Door systematisch in kaart te brengen welke afspraken tot stand komen, wie de actoren zijn, zie je de essentie van de organisatie. Vaak blijkt een gap tussen de werkelijkheid, met allerlei ‘weeffouten’, en het ideaalbeeld. EE brengt de ‘as is’ in kaart én wat je nog moet doen om een ‘to be’ organisatie te worden. Hoofddoel is dat mensen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, dat er betere beslissingen worden genomen en mensen met plezier hun werk doen.
  Een waardevol inzicht is de beschrijving van 22 ElementaireConstructieFouten, een soort van archetypen van situaties waarbij het fout gaat in de samenwerking, vaak zonder dat je in de gaten hebt hoe dit komt. Voor iedereen met een klant-leverancier relatie een essentiële inkijk!
  Klopt de pretentie van EE, dat we over 10 jaar ons het bestaan zonder EE niet meer kunnen voorstellen, dat dit geen hype is? Janssen is eerlijk: EE richt zich veiligheidshalve op afgebakende delen van de organisatie én het is wijs om ‘klein’ te beginnen, bijvoorbeeld met één proces. Maar indien EE zich verder in de praktijk gaat bewijzen, zullen de testimonials het verdere PR-werk wel doen.

 • Recensie 'Timemanagement is zelfmanagement'

  — 01/11/2015

  Vakblad Tijdschrift voor Coaching
  Editie 2015, oktober

  Timemanagement is zelfmanagement dateert van 1998 en is opnieuw uitgegeven. In acht hoofdstukken neem Andreas Eppink ons mee door de wereld van timemanagement (TM). Het boek is een weerslag van zijn trainingen, waarbij hij zich vooral heeft laten inspireren door Alan Lakein, Martin Scott, Ron Coleman en Eliyahu Goldratt. Het boek is te gebruiken als trainingsboek voor cursist of coachee. Eppink schrijft kernachtig en vat elk inzichten (‘richtlijnen’) tussentijds samen. Daarnaast zijn er in de tekst diverse oefeningen opgenomen.
  De theoretische verdieping is matig, maar dat zal een cursist een zorg zijn. De charme van dit boek is dat het ongecompliceerd en begrijpelijk is, vol met suggesties voor een betere TM. Een leeswijzer is om eerst het 9e hoofdstuk te lezen, ‘de 12 geboden van goed timemanagement’ om de gedachtenlijn van Eppink en de structuur van het boek te vatten.
  Eppink ziet zichzelf als 5e generatie TM. De eerste generaties worden helaas niet gelinkt aan specifieke theoretici of methodieken; Eppink betoogt dat deze theorieën eenzijdig de nadruk legden op: checklists, planningsschema’s, prioriteiten of expliciete doelen. De 5e generatie TM echter heeft oog voor de synthese tussen persoonlijke en zakelijke doelen, met het belang van goede relaties als hoogste doel. Het draait om voldoening in het leven en een balans in onze diverse rollen. Deze holistische visie wordt niet verder uitgewerkt. De 1e druk dateert van de jaren 90 en de literatuurlijst is sindsdien niet aangepast. Het is dus maar de vraag wat het inzichten van 6e generatie TM ons inmiddels heeft gebracht…
  Een belangrijk paradigma van de schrijver is het besef dat onze hersenen onophoudelijk ideeën produceren en dat hiervan slechts 20% direct uitvoerbaar is. Daarom moeten we vooral denken vanuit onze primaire doelstelling. Eppink tipt ons om planmatig blokken van onverdeelde tijd te maken en daarbij bij activiteiten realistisch te plannen, inclusief tijd voor voorbereiding. De schrijver gaat ook uitgebreid in op TM in de kantooromgeving: omgaan met praatzieke mensen, nee-zeggen en het eindigen van gesprekken. In de werkpraktijk is er dikwijls sprake van oponthoud waarvoor men alternatieve tijdvulling in gedachten moet hebben.
  Bij de volgende druk is een index welkom om de praktische tips snel terug te kunnen vinden. Dan is het boek niet alleen vlot leesbaar, maar tevens een handig naslagwerk.

 • zomerstop 2015 ... tijd voor leesvoer

  — 19/08/2015

  Heb zo rond de zomer opnieuw flink gelezen .... om het straks professioneel toe te kunnen passen en/of om mijn visie op leiderschap en veranderkunde te scherpen. Het is altijd handig om een stapeltje ongelezen boeken klaar te hebben liggen ... wat ik heb gekozen om te lezen is:
  Thijs Hofman - Organisatiedynamica
  Henk Stoorvogel/Eugene Poppe - Geboren om te vliegen, geestelijke lessen uit het leven van de arend
  Daniel Ofman - Bezieling en kwaliteit in organisaties
  Ben Tiggelaar - Dit wordt jouw jaar
  Lynda Gratton - Zingeving in strategie, de mens als kloppend hart van de organisatie
  Rick Warren - Doelgericht leven
  Roger Klev - Participative Transformation, Learning & development in Practising Change
  Peter Briscoe - Donkey Business, over ondernemers en hun ezel
  Arie de Rover - Leven na de genadeklap
  Scott Adams - Het Dilbert principe
  Joop Swieringa - Gedoe op tafel

  ....... ben benieuwd wat van de bovenstaande inzichten de doorwerking zal zijn in de coaching, cghange begeleiding, bij DISC-analyse, workshops of KeuzeKnikker sessies

 • Recensie 'Vaart maken, energiek veranderen in 90 dagen'

  — 27/02/2015

  Vakblad Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)
  Editie 2015-01, maart

  Vaart maken, energiek veranderen in 90 dagen - Hans van der Loo (Van Duuren Management)
  Vaart maken is een vlot leesbaar boek in plezierige lay-out, voorzien van een uitgebreide literatuurlijst. Het boek bestaat uit 3 delen: Vaart maken op volle zee, Vaart verliezen en vaart maken, Vaart krijgen en vaart houden. Elk hoofdstuk is voorzien van samenvatting en kernvragen waarmee je zelf aan de gang kunt. De metafoor is overduidelijk: Van der Loo verbindt organisatieverandering met het beeld van oceaanzeilers, deelnemers aan de Volvo Ocean Race.
  De ondertitel geeft aan wat de strekking is van het boek: dat je binnen 3 maanden organisaties kunt veranderen. Het vliegwiel is boosten, waar Van der Loo eerder over geschreven heeft in het boek ‘Energy Boost’. Voor een goed begrip moet je dit vorige werk eigenlijk gelezen hebben. Want in ‘Vaart maken’ wordt slechts beknopt de methodiek van boosten en de werkwijze van een boost-sessie beschreven. De kracht van dit boek daarentegen is de verbinding van het begrip boosten met organisatieverandering.
  Het 1e deel begint met de metafoor van de oceaan zeilraces. Zij vragen het onmogelijke van een team. Er is een onzichtbare eindbestemming, een onvoorspelbare route en enorm tempo. Je kunt alleen presteren indien de juiste mensen met energie en passie het juiste gedrag vertonen. Hoe anders is het beeld van de bergbeklimming, vaak gebruikt bij organisatieverandering. Hierbij is het einddoel in zicht, de route bekend en het tempo zorgvuldig laag.
  In de andere delen lezen we dat de traditionele wijze van veranderen teveel is gebouwd op macht, maakbaarheid en manipulatie. Van der Loo bepleit het gebruik van eigentijdse veranderprincipes, gebaseerd op meritocratie, menselijk gedrag en motivatie.
  De schrijver, als volgeling van de positieve psychologie, stelt dat de sterkten van mensen naar boven gehaald kunnen worden. Als een moderne discipel legt hij enthousiasmerend uit hoe de methode van boosten een natuurlijke, slimme en effectieve manier van veranderen is. Boosten bestaat uit 5 stappen: vonken, voorsorteren, versnellen, verbreden en versterken. Daarnaast werkt de schrijver 7 verschillende interventies uit.
  Het boek is een prachtige betoog voor boosten aan de hand van een sprekende metafoor. Maar de vraag blijft hangen waarom we dit niet in organisaties doen en waarom sommige sectoren zoals de ICT met boosten experimenteren, maar anderen niet. Nu is het wachten op het werkboek ‘boosten voor beginners’ met uitgewerkte oefeningen en aanpak. Wellicht volgend jaar?

  Bart Slikkerveer, keuzecoach, percussiecoach

 • Recensie 'De schaduw van leiderschap' in: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

  — 11/12/2014

  Vakblad Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)
  Editie 2014-04, december
  De schaduwkant van leiderschap - Erik de Haan & Anthony Kasozi. Van Gorcum

  ‘De schaduwkant van leiderschap’ is een prettig leesbaar en goed vormgegeven werk met praktijkvoorbeelden, citaten, fabels, vragenlijsten en een zeer uitgebreide, internationale literatuurlijst. Het boek bestaat uit drie delen: hoe leiders successen boeken, hoe leiders struikelen en hoe leiders de excessen van leiderschap kunnen overwinnen. Leiderschap gaat over iedereen die zich als leider gedraagt, ten gunste van een team. De schrijvers zien graag dat leiders reflecteren over de eigen rolinvulling en de momenten waarop leiderschap niet tot z’n recht komt. In het boek vind je concrete tools om je drijfveren, je kwaliteiten en valkuilen te onderzoeken.
  De Haan en Kasozi zijn geïnspireerd door Daniel Ofmans ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’. Bij falend leiderschap zijn er ‘doorgeschoten kwaliteiten’ en kom je in je valkuil terecht: de schaduwkant. Uitgebreid komt aan de orde wanneer leiders een risicogroep vormen. Leiders hebben te maken met de spanning van een verantwoordelijke functie, de verwachtingen van anderen én hun eigen ambitieniveau. Als ze niet reflecteren of zich laten scherpen is er een groot risico dat zij ‘struikelen’. De schrijvers maken deze dreiging concreet middels een uitgebreide omschrijving van de mogelijke ‘neuroses’ – mentale stoornissen waarbij er sprake is van enig ongemak bij de leider, maar waarbij het gedrag niet sterk tegen algemeen aanvaarde omgangsvormen ingaat. Het gaat om elf patronen, verdeeld over de mentale patronen voor doeners, denkers en gevoelsmensen. Het is naar mijn mening maar de vraag in welke mate de omgeving merkt dat de leider in een crisis is beland. De schaduwkant manifesteert zich in de vorm van depressieve gevoelens, stemmingswisselingen en verlies aan zelfvertrouwen. De leider zélf is degene die kan ingrijpen. Het boek geeft helaas geen antwoord op de vraag hoe de omgeving, de medewerkers, de leiders kunnen helpen, bovenop de gesuggereerde reflectie en coaching. En het is ook de vraag welke andere aanvliegroutes dan coaching er zijn.
  De inzichten en analyses zijn prachtig, maar de crux is dat de leider vooral zichzelf moet (leren) begrijpen. De Haan en Kasozi introduceren de metafoor van de tragische weg waarop leiders zich bevinden, maar spreken de positieve verwachting uit dat zelfonderzoek het risico op echte tragedies kan verminderen. Het maakt mij oprecht nieuwsgierig naar de vraag of balans werkelijk realiseerbaar is en welke testimonials hiervan te vinden zijn.

  Bart Slikkerveer – keuzecoach, percussiecoach

 • Verdieping in leiderschap en veranderkunde

  — 07/09/2014

  Afgelopen zomer een flinke inhaalslag gemaakt: Een stapel boeken gelezen die op me zaten te wachten om me verder te verdiepen in leiderschap en veranderkunde. Van 'De schaduwkant van leiderschap' (Erik de Haan/Erik Zasozi) schrijf ik binnenkort een recensie. En verder:
  Willem Masterbroek-Verandermanagement
  Dany Jacobs-Spel en discipline, wanneer draagt strategie bij?
  Don Piper-90 minuten inde hemel
  Leon de Caluwe-Leren veranderen
  Max Lucado-Als een vis in het water
  Robert Quinn-Diepgaande verandering, ontdek de leider in jezelf
  Michelle van Dusseldorp-Ik kan veranderen, 11 stappen naar innerlijke heling en groei
  Marinus Knoope-De creatiespiraal, natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid
  Stephen Lundin-Verse vis
  Frank Kwakman-de toekomst van professionals
  ....... ben benieuwd wat bovenstaande inzichten voor mijn professionaliteit gaat betekenen, wat de doorwerking zal zijn in de coaching, bij DISC-analyse, workshops of KeuzeKnikker sessies! • Nu ook Engelstalige workshop percussie

  — 11/04/2014

  Voor de project start-up van Diens Metro Amsterdam en Thales heb ik deze week een workshop percussie verzorgd in het Engels ... even schakelen en beide hersenhelften flink laten werken! Vanaf zijn dus ook workshops in het Engels mogelijk: we'll do several easy exercises with body percussion and are going to learn play rhythmic pattors on drums ans other percussion insatruments!

 • Nog meer percussie in de garagebox

  — 17/03/2014

  Afgelopen vrijdag opnieuw percussie gekocht in verband met een nieuwe opdracht: een Percussieworkshop met een grote groep ... 4 darabuka's, enkele tamboerijnen, jamblokken en tamborims extra aangeschaft ... kan er nog net bij. Als ik ooit kleiner moet gaan wonen, hou ik uitverkoop!

 • Eindelijk goed nieuws over oudere werknemers

  — 23/02/2013

  Zij blijken veerkrachtiger! (bron: www.tvoo.nl)

  De jongere generatie gaat minder goed met moeilijke tijden om. Uit onderzoek van TNS Nipo, blijkt dat vooral oudere werkenden over veerkracht, meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen, beschikken. Door hun jarenlange ervaring blijven ze rustiger, houden ze overzicht en denken in oplossingen. Een groot deel van de werkenden van 46 jaar of ouder geeft aan met vertrouwen moeilijke tijden aan te gaan: 85% tegenover 58% van de jongere generatie.
  De 46-plussers vinden meestal wel een manier om met lastige werksituaties om te gaan (89%), terwijl onder jongeren dat percentage beduidend lager is (54%).
  De resultaten hebben alles te maken met het psychologisch kapitaal binnen organisaties: het welbevinden van werknemers. Psychologisch kapitaal, samengesteld uit hoop, optimisme, zelfverzekerdheid en veerkracht. Als organisaties hieraan werken, daalt het ziekteverzuim, is er minder cynisme, minder verloop en ontstaat er hogere tevredenheid over en betrokkenheid met het werk.
  Veerkracht ontstaat door duidelijke doelen te formuleren en creatief en proactief te handelen als deze door omstandigheden onbereikbaar dreigen te worden. Juist als het tegenzit moet je als bedrijf of persoon focussen op kansen en een open geest tonen. Verruim de blik en sta open voor advies.
  ... wat een mooie boodschap en doelstelling om de lente mee te beginnen!

 • Het eerste jaar, een prachtig jaar

  — 28/12/2012

  2012, voor mij een jaar om nooit te vergeten! Het jaar waarin Conga Coaching is 'geboren': een eigen bedrijfje voeren, vanuit ondernemerschap met alle plussen en minnen. Dingen doen, die ik altijd al deed, maar nu als zzp-er, met een eigen label. Een prachtige combinatie met het trainingswerk voor SBI (eerste halfjaar 2012) of het huidige werk als veranderaar/consultant bij LSI (sinds 2e halfjaar 2012).
  Opdrachtgevers bedankt! Voor de leuke, afwisselende opdrachten met Percussie of met de KeuzeKnikker in 2012. Ik verheug me op de opdrachten die in januari/februari 2013 in de planning staan ....

 • Tiendduizend redenen

  — 10/09/2012

  Afgelopen weekend was het startweekend van de NGK Veenendaal. Twee dagen mogen drummen, zowel oude vertrouwde liedjes als nieuwe (Opwekking 733). Het seizoen beginnen met een focus op onze Schepper en Verlosser, want:" van Uw goedheid wil ik zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid" !

 • Stilte voor de storm

  — 14/08/2012

  Deze zomer genoten van de rust, niet alleen van de natuur (een 'gewone' fietsrit in juli ervaar je anders dan in november!), maar vooral van de rust in de agenda ... even geen muziekmaken, geen gesjouw met flightcases en metalen standaards, geen rollende keuzeknikkers en keuzedilemma's ... de keuze om thuis te zijn, een goed boek te lezen (Meesterschap, Paul Donders) en om plannen te maken voor het volgende seizoen ... nadenken over percussie met kinderen, met clubs in gemeenten, met ouderen wellicht ... regelen van de bruiloften in september en de geplande workshops KeuzeKnikker in september. Kortom, rust & stilte voor een (aangename) storm!

 • Site Conga Coaching en Training is klaar

  — 24/05/2012

  Manduro webontwikkeling heeft prima werk geleverd: van aangeleverde teksten, logo’s, foto’s en testimonials hebben ze een mooi geheel gemaakt. Wat een prachtige kernkwaliteit om iets nieuws te kunnen creëren en het ook nog eens technisch werkbaar te laten zijn!

  Nu ben ik te vinden op het world-wide-web... Zoek op coachen, zoek op conga en kom erachter wat voor leuke en leerzame dingen Conga Coaching en Training kan doen.

 • Kabinet Rutte en de KeuzeKnikker

  — 01/05/2012

  De val van het kabinet Rutte... Wat als de heren elkaar eerst nog eens ontmoet zouden hebben met behulp van de KeuzeKnikker? Hoe zou het gesprek gegaan zijn over werken vanuit verlangen of resultaat? Of over het moeten of mogen samenwerken? Zou er verbinding gekomen zijn vanuit de ik-kant of de wij-kant? We zullen het nooit weten...

 • KeuzeKnikker bij OR CIZ

  — 18/04/2012

  Deze week de KeuzeKnikker toegepast bij de Ondernemingsraad van CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De KeuzeKnikker helpt de groepsleden om zich uit te spreken over hoe ze zich voelen, hoe ze groepsprocessen ervaren en wat de verwachtingen naar anderen zijn. Heerlijk dat het meteen ‘op tafel ligt’... transparant, kwetsbaar, duidelijk, eerlijk en een prima start om verder mee aan het werk te gaan!

 • Conga Coaching en Training is gestart

  — 03/01/2012

  Vandaag naar de Kamer van Koophandel geweest: Conga Coaching en Training is een feit! Heb er zin in om Workshops Percussie en KeuzeCoaching met de KeuzeKnikker aan te bieden... en tegelijkertijd de eerstkomende tijd het administratieve geregel af te ronden.